Il-MPE u l-Presidenza tal-Kunsill qablu b’mod informali fuq regoli biex aktar data tkun disponibbli għal negozji ġodda u biex tistimula l-innovazzjoni.

L-Att dwar il-Governanza tad-Data (DGA) għandu l-għan li jżid il-fiduċja fil-qsim tad-data, joħloq regoli ġodda tal-UE dwar in-newtralità tas-swieq tad-data u jiffaċilita l-użu mill-ġdid ta’ ċerta data miżmuma mis-settur pubbliku, eż. dwar is-saħħa, l-agrikoltura jew l-ambjent. Din tistabbilixxi spazji ta’ data Ewropej komuni f’oqsma strateġiċi, bħas-saħħa, l-ambjent, l-enerġija, l-agrikoltura, il-mobbilità, il-finanzi, il-manifattura, l-amministrazzjoni pubblika u l-ħiliet.

Il-potenzjal tal-intelliġenza artifiċjali ma jistax jinfetaħ mingħajr il-qsim tad-data, li tgħin lin-negozji ġodda u n-negozji jiżviluppaw ekosistema ibbażata fuq standards tal-UE.

Waqt in-negozjati, il-MPE żguraw li ma kien hemm l-ebda mod li jippermetti lill-operaturi minn pajjiżi mhux tal-UE jabbużaw mill-iskema, billi jsaħħu d-dispożizzjonijiet dwar informazzjoni sensittiva u l-aċċess ġust. Il-MPE assiguraw ukoll rekwiżiti preċiżi dwar liema servizzi se jaqgħu taħt id-DGA l-ġdida.

Il-qsim tad-data biex tappoġġja r-riċerka, il-kura tas-saħħa, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima

Il-MPE mbuttaw biex jagħmlu l-aħjar użu mid-data li tkun disponibbli volontarjament għal għanijiet ta’ interess ġenerali, bħar-riċerka xjentifika, il-kura tas-saħħa, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima jew it-titjib tal-mobbilità. Servizzi ta’ qsim tad-data sensittiva se jkunu aktar viżibbli u se jużaw logo Ewropew komuni li jiċċertifika l-konformità tagħhom mad-DGA.

Il-Parlament saħħaħ ukoll il-Bord għall-Innovazzjoni tad-Data, li se jipprovdi għarfien espert meta jkun hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-governanza tad-data. Il-Bord se jagħti pariri lill-Kummissjoni dwar is-sigurtà għall-iskambji u l-ħażna tad-data, u se jagħti spinta għall-istandardizzazzjoni internazzjonali u l-ġarr tad-data.

Il-korpi tas-settur pubbliku se jkollhom jevitaw li joħolqu drittijiet esklussivi għall-użu mill-ġdid ta’ ċerta data, u ftehim esklussivi għandhom ikunu limitati għal perjodu ta’ 12-il xahar għal kuntratti ġodda, u sentejn u nofs għal dawk eżistenti, biex jagħmlu aktar data disponibbli għal SMEs u start-ups.

Il-passi li jmiss Il-ftehim informali irid jiġi approvat formalment mill-Parlament u l-Kunsill biex jidħol fis-seħħ. Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija se jivvota fuq it-test f’laqgħa li jmiss. Skont il-Kummissjoni Ewropea, l-ammont ta’ data ġġenerata minn korpi pubbliċi, negozji u ċittadini mistenni li jiżdied b’ħames darbiet bejn l-2018 u l-